ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A tudományos diákkört (TDK) és az abban folyó munkát ’tdk-zás’ a hazai felsőoktatás tehetséggondozó fórumaként tartják számon. A TDK a tudományosutánpótlás-nevelés elsődleges színtere, melyet leginkább a doktori képzés (Ph.D) előszobájaként ismernek, hiszen az egyetemi tanulmányok végeztével számos egykori tdk-zó folytatja tanulmányait és kutatómunkáját valamelyik doktori iskolában.

 A tudományos diákköri munkába történő bekapcsolódás és az abban való részvétel a nappalis és levelezős hallgatók számára tehetségük kibontakoztatására ad lehetőséget egy adott szak hálótervi követelményeit meghaladóan, önképzési céllal, tanrenden, órarenden kívüli formában. A minden tudományterületre kiterjedő kezdeményezésnek az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) biztosít szervezett kereteket. A TDK keretében végzett hallgatói kutatómunka a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) teljesedhet ki, amely a hallgatók számára tudományterületenkénti (szekció) és szakterületenkénti (tagozat) felosztásban teszi lehetővé az elkészült pályamunkák bemutatását és megmérettetését.

 Intézetünkben a pedagógia szak 2002-es indítása óta jelen van a pedagógia diákkör, története szorosan összefonódik a szak történetével. Az OTDT által definiált 16 tudományterületi szekció közül a pedagógiai témájú dolgozatok jellemzően a Pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekcióba (13. szekció), vagy a Tanulás-és tanítás-módszertani – tudástechnológiai szekcióba (14. szekció) sorolhatók be. TDK-zóink – akik nem kizárólag pedagógia vagy neveléstudomány MA szakosok – ez idáig öt Országos Diákköri Konferencián vettek részt, melyeken a zsűri 13 pályamunkát díjazott az I., II., III. helyezések valamelyikével, illetve különdíjjal. 

 

A pedagógia TDK elsősorban azoknak a nappalis vagy levelezős hallgatóknak lehet hasznos elfoglaltság, akik …

  • komolyabban érdeklődnek egy szabadon választott pedagógiai téma iránt, és témavezetői segítséggel szeretnének kutatást végezni,
  • a későbbiekben esetleg megosztanák az eredményeiket hallgatótársaikkal vagy a szűkebb és tágabb szakmai közösséggel,
  • vonzónak találják a kutatói pályát, esetleg Ph.D-hallgatóként tervezik a jövőjüket.

 

Kik vehetnek részt?

 A Pedagógia Diákkörben bármely SZTE-s BA/MA, BSc/MSc, illetve osztatlan tanári képzésben tanuló nappalis vagy levelezős hallgató részt vehet az abszolutórium megszerzését megelőzően.

 

A TDK-zás menete, fontosabb szakaszai, határidői

 A diákköri munkában rendszeres, heti gyakoriságú, szervezett délutáni foglalkozások nincsenek, mivel a kutatómunka a hallgató(k) és a választott témavezető közötti egyéni megegyezés, ütemezés alapján történik. A diákköri munka eredményeként egy tudományos igényű dolgozat készül a hallgató által, vagy egy választott témavezető által javasolt pedagógia témából, kérdéskörből. Potenciális kutatási téma általában akkor körvonalazódhat, ha egy hallgató szeretne jobban elmélyülni egy számára érdekes témában. Ilyenkor érdemes kikérni a témában járatos oktató véleményét, és konzultálni vele a választott téma kutatási lehetőségeiről. Gyakran az oktatók maguk is jelzik az előadásaikon vagy gyakorlataikon, ha egy-egy téma potenciális kutatási lehetőséggel bír. Lényeges, hogy a TDK keretei között nem csak önálló szerzős, hanem társszerzős, vagy akár sokszerzős dolgozat készítése is lehetőség van. Egy TDK dolgozat alapjául szolgálhat a szakdolgozatnak, továbbá fontos változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy BA/BSc-szintű szakdolgozat is benevezhető az OTDK-ra (MA/MSc-szakdolgozat benevezésére viszont továbbra sincs mód). TDK-dolgozat készítésére azért is érdemes vállalkozni, mert az OTDK-n bemutatott vagy helyezést elért dolgozat(ok)nak az SZTE Neveléstudományi Doktori iskolába való jelentkezésnél – a pályázó tudományos tevékenység értékelésénél – meghatározó szerepük van, akár 4–10 többletpontot is jelenthet.

 A téma megtalálását követően történik a témavezető kiválasztása. Témavezetésre az adott témában járatos intézeti oktatót érdemes felkérni, a választott oktatóval érdemes személyesen egyeztetni, konzultálni. Ezt követően a diákköri munka a témavezető iránymutatásával, tanácsaival folytatódik tovább a dolgozat elkészültéig.

 

A dolgozat bemutatása helyi TDK fordulón; határidők

 A diákköri munka során készült dolgozatok bemutatására helyi, intézményi fordulókat rendezünk. A helyi, intézeti forduló megszervezésének a rugalmasság az egyik meghatározó eleme. TDK-ülés szervezését a hallgatók is kezdeményezhetik, amelyen mindenféle kötöttség, versenyhelyzet nélkül pl. a munkatervek bemutatására, megvitatására nyílhat lehetőség. Ha egy (vagy több) dolgozat elkészült, akkor azt az intézeti TDK-felelőshöz, Kinyó Lászlóhoz kell eljuttatni 2 spirálozott példányban.

 A TDK-dolgozat helyi fordulóra történő végső beadási határideje az abszolutórium megszerzésének várható időpontjától függ. A 2016 tavaszán abszolutóriumot szerző hallgatók esetében a dolgozat beadási határideje 2016. február 15., a 2016 őszén abszolváló hallgatóknak 2016. október 3., a 2017 tavaszán abszolutóriumot szerző hallgatók számára pedig 2016. november 30.

 A dolgozatokkal szemben támasztott általános formai és tartalmi előírások:

  • Terjedelme max. 100 oldal (mellékletekkel együtt)
  • tartalmi rész: max. 120.000 leütés (szóközökkel) kb. 45-50 oldal
  • 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1.5-ös sorköz
  • a Magyar Pedagógia stílusszabványának és hivatkozási rendszerének alkalmazása.

A benyújtott dolgozatot ezt követően két intézeti oktató írásban értékeli az országos fordulóban használatos értékelési szempontrendszer alapján. A bírálatok megismerését követően kerül sor a helyi, intézményi fordulóra. A helyi fordulón – hasonlóképpen, mint az országos fordulón – az elkészült dolgozat bemutatására 15 perc áll rendelkezésre. A dolgozat bemutatása során elvárás a Power Pointtal/Prezivel kísért szabad előadásmód. Az előadást kérdések, illetve rövid vita követi, majd az intézetünk 2-3 oktatójából álló zsűri értékeli a bemutatott munkát az országos döntőben is alkalmazott pontrendszerrel. A helyi fordulón végül a zsűri döntést hoz arról, hogy a bemutatott, megismert dolgozatot továbbjuttatja-e az országos megmérettetésre. A pályamunkák értékelésekor a zsűri sok esetben konkrét javaslatokat, tanácsokat is megfogalmaz a dolgozat továbbfejlesztésére, esetleges átdolgozására. A dolgozat javítására, továbbfejlesztésére, a megismert ajánlások, tanácsok megfogadására általában ekkor már csak néhány hetük van a hallgatóknak.

 

Nevezés és részvétel a TDK országos fordulóján (OTDK-n)

 Az országos fordulóra való nevezés elektronikusan zajlik. A helyi fordulón továbbjuttatott dolgozatokat az OTDT által működtetett online rendszerébe kell feltölteni. A pályamunka mellett a rendszerbe fel kell tölteni egy max. 2500 karakter terjedelmű angol és magyar nyelvű tartalmi összefoglalót (rezümé, absztrakt) is. A nevezés végső határideje az OTDT online rendszerében: 2017 január eleje lesz (a pontos dátuma még nem ismert), a tanulmányaikat korábban befejező hallgatóknak értelemszerűen a feltöltést is korábban kell megtenniük. Az online rendszerbe feltöltött dolgozatot 2017 február-március folyamán két bíráló, külső lektor írásban értékeli. A bírálat kitér arra is, hogy a dolgozat bemutatható-e az országos döntőben. Az országos döntőt 2017 áprilisában rendezik meg Szegeden (SZTE JGYPK, 13. szekció), illetve Győrben (NYME Apáczai Csere János Kar, 14. szekció). A dolgozat szóbeli bemutatását követően alakul ki a végleges pontszám. Egy pályamunkára maximálisan 100 pont szerezhető. A külső bírálók értékelése, minősítése (az értékelések átlaga) adja a megszerezhető 100 pont egyik felét (max. 50 pont), a szóbeli bemutatásra kapott pontok adják a megszerezhető pontok másik felét (max. 50 pontot).

 

További információk

A TDK-zással kapcsolatban bővebb tájékoztatást Kinyó László nyújt személyesen vagy e-mailben (kinyo@edpsy.u-szeged.hu), további információk az OTDT honlapján (www.otdt.hu) találhatóak.

 

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti