Szakdolgozati témák

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2020

Az alábbi lista tájékoztató jellegű, olyan témákat tartalmaz, amelyeket az oktatók a diákok figyelmébe ajánlanak.

Lehetséges a felsoroltak között nem szereplő téma szakdolgozattá formálását a diáknak is indítványoznia; ehhez a témához értő oktatóval kell konzultálnia, saját kezdeményezéséből.

Ha valaki tanácstalan a témaválasztást illetően vagy olyan témát szeretne választani, amihez tudomása szerint belső témavezetőtől nem kaphat segítséget, vagy külső témavezetőt szeretne választani, konzultáljon az oktatási intézetvezető-helyettessel, Molnár Edit Katalinnal (molnar@edpsy.u-szeged.hu).

Dr. B. Németh Mária
 1. Tantárgyi tudásszintmérés az iskolában
 2. Teljesítményt befolyásoló tényezők 
Dr. Baráth Tibor
 1. Tanulási élmény, a tanulás minősége a felsőoktatásban
 2. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment az iskolában; Iskolavezetés és fejlesztés a tudástársadalomban
 3. Tanárok és vezetők értékelése, tanfelügyelet és pedagógusminősítés
 4. A közoktatás eredményessége, hatékonysága
 5. Az országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása
 6. Tudás- és tanulásmenedzsment az iskolában
Dr. Csapó Benő
 1. A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése: Valamely képesség értelmezése, fejlődésének felmérése
 2. A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése: Tartalomba ágyazott képességfejlesztés
 3. A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése: Bármely képesség fejlesztése bármely tantárgyban
Erdélyiné Dr. Dancs Katinka
 1. A társadalomismert-oktatás aktuális helyzete, lehetőségei
 2. Innovatív módszerek az oktatásban
 3. Gamifikáció, játékelemek beépítése az oktatási folyamatba 
Dr. Fejes József Balázs
 1. Méltányosság az oktatásban
 2. Multikulturális nevelés - cigány/roma kisebbségek megjelenítése a tananyagban
 3. Integráció, inklúzió
 4. Tanulási motiváció
Dr. Fűz Nóra
 1. Iskolán vagy tantermen kívüli tanulás [out-of-school learning, education outside the classroom]
 2. Élethosszig tartó tanulás [lifelong learning]
Dr. Habók Anita
 1. A tanulási és nyelvtanulási stratégiák alkalmazása
 2. A szövegértés vizsgálata
 3. Valamely oktatási módszer alkalmazásának lehetőségei a tanításban
 4. Sajátos nevelési igényű tanulók az oktatásban
Dr. Hegedűs Szilvia
 1. Szociális és érzelmi készségek- és képességek fejlettsége óvodás- és iskoláskorban
 2. Érzelmi készségek fejlesztési lehetőségei
 3. Érzelmi nevelés az óvodában, iskolában
 4. Óvodáskorú gyermek
Dr. Józsa Krisztián
 1. Tanulási motiváció
 2. Kognitív és szociális készségek fejlődése és fejlesztése
 3. Óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek
 4. Hátrányos helyzetű gyermekek
 5. Tanulásban akadályozott gyermekek
 6. Nyitott téma (szóbeli egyeztetés)
Dr. Kasik László
 1. A szociális kompetencia összetevőinek (pl. kommunikáció, problémamegoldás, együttműködés, versengés) életkori (óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor) jellemzői
 2. A játék szerepe a tanítási-tanulási folyamatban
 3. Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a tanórákon
Dr. Kinyó László
 1. Az állampolgári műveltség összetevőinek vizsgálata
 2. Társadalomismereti/állampolgári nevelés
 3. Politikai szocializáció
 4. A történelmi gondolkodás fejlődése és fejlesztése
Dr. Korom Erzsébet
 1. Ismeretelsajátítás, fogalmi fejlődés, naiv meggyőződések vizsgálata
 2. A tudás alkalmazása a mindennapokban
 3. A megértést, a tudás alkalmazását segítő oktatási módszerek
 4. A természettudományi tudás elemei, azok fejlődése, fejlesztése
Dr. Molnár Edit Katalin
 1. A szövegértés, szövegértelmezés vizsgálata
 2. Az írásbeli szövegalkotás vizsgálata
 3. Az írásbeli szövegalkotás fejlesztésének lehetőségei
 4. Pedagóguskutatások
Dr. Molnár Éva
 1. A tanulási motívumok szerepe
 2. A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgálata
 3. Olvasás, szövegértés
 4. A modern tanuláselméletek; a tanulás újszerű vizsgálata
Dr. Molnár Gyöngyvér
 1. Technológia az oktatásban (hatékonyság, alkalmazható eszközök, módszertan)
 2. Technológiaalapú mérés-értékelés (új lehetőségek, értékelés átértelmezése, innovatív lehetőségek)
 3. Számítógépesjáték-alapú képességfejlesztés
 4. Gondolkodási képességek fejlesztése
Dr. Pásztor-Kovács Anita
 1. Együttműködésen alapuló oktatási módszerek
 2. Kollaboratív problémamegoldás
Dr. Vidákovich Tibor
 1. Kompetenciaalapú oktatás külföldön és itthon (a kompetenciák értelmezése és fejlesztésük lehetőségei)
 2. A pedagógiai értékelés alternatív módszerei (fejlesztő értékelés, szöveges értékelés stb.)
 3. A tantárgyi tudás mérése, értékelése valamelyik tantárgyból (feladatlap-készítés, mérés és eredményelemzés)
Dr. Vígh Tibor
 1. Az idegennyelv-oktatás hatékonyságának vizsgálata
 2. Az idegen nyelvi készségek mérése és értékelése

 Óraadók  
Dr. Kiss Renáta
 1. Óvodás és kiskolás gyermekek képességeinek online mérése és fejlesztése
 2. Az óvoda-iskolaátmenet monitorozása és a gyermekek tanulók olvasási képességeinek fejlesztése
 3. Iskolakészültségi tesztek
 4. A fonológiai tudatosság fejlődése és fejlesztése
 Szabó Dóra Fanni
 1. Sikereket elérő hátrányos helyzetű gyermekek (reziliens tanulók az iskolában)
 2. Tanulásban akadályozott tanulók fejlődése és fejlesztése
 Dr. Pásztor Attila
 1. Gondolkodási képességek mérése és fejlesztése
 2. Digitális játék alapú tanulás
 Dr. Tóth Edit
 1. A közoktatás hatékonyságának, eredményességének vizsgálata
 2. Gazdasági műveltség értékelése és fejlesztése
 3. A teljesítményt befolyásoló szociokulturális tényezők vizsgálata

 

 

 

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti