Neveléstudomány mesterszak

Képzés Neveléstudomány mesterszak
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/2322/szakleiras
A képzés helyszíne Szeged
Annak ajánljuk, aki …
  • alapvető rálátást kíván szerezni az iskola világára, a tanítás-tanulás egyéni és társadalmi folyamataira;
  • korszerű kutatási módszerek és eredmények megismerésével kívánja fejleszteni kutatási készségeit, elmélyíteni a szakértelmét;
  • érteni kívánja, mi van a jelenségek és a vizsgálatukra alkalmas eszközök mögött.
Jelentkezési feltételek
 
 
(1) Tanulmányi előfeltétel nélkül vehető fel, aki pedagógia, andragógia, közösségszervező, szociálpedagógia, pszichológia, konduktor, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon megszerezte (a felvételi döntésig megszerzi) az oklevelét.
 
(2) Tanulmányi előfeltétellel vehető fel, aki korábbi tanulmányai során összesen legalább 50 kreditet szerzett a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jog, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.
A tanulmányi előfeltétel teljesülésének ellenőrzésére a felvételi eljárás keretében kerül sor. A felvételi kérelemhez mellékelni kell a korábbi tanulmányokat igazoló dokumentumokat.
 
 
Felvételi vizsga
 
 
A felvételi keretében a jelentkezők csak szóbeli vizsgát tesznek. A vizsgán a jelentkezőnek:
 
(1) Önálló előadást kell tartania kb. 10–15 percben. Ehhez előzetesen ki kell választania az általa legfontosabbnak vagy legérdekesebbnek ítélt pedagógiai témakört és az ezzel kapcsolatos három, ugyancsak általa legfontosabbnak ítélt szakirodalmi forrást. (Az előadáshoz Power Point prezentáció készítése, használata lehetséges, de nem kötelező.)
 
(2) Válaszolnia kell a bizottság tagjainak az előadásával kapcsolatos kérdéseire.
 
A képzés időtartama
4 félév, 120 kredit
Felvehető keretszám Nappali és levelező tagozaton is 5-25 fős csoportok indíthatók
Van-e állami finanszírozás, van-e költségtérítéses képzés Van államilag finanszírozott és költségtérítéses képzés
Szakosodás, specializációk Jelenleg a kora gyermekkor pedagógiája, a mérés és értékelés és a segítő-fejlesztő pedagógia specializációk indíthatók, ezek közül - a felvettek érdeklődésének figyelembe vételével - minden tanévben legfeljebb kettő.
A végzettség hasznosítása, elhelyezkedési lehetőségek

A nevelés-oktatás irányításában és kutatásában szerepet vállaló szervezetekben különböző szerepkörök betöltése, neveléstudományi, kutatásmódszertani szakértelmet és rendszerszintű rálátást, látásmódot kívánó feladatok ellátása

* A kredit a tanulmányi munka mértékegysége. 1 kredit = 30 munkaóra (benne az intézményben, az oktatóval, illetve diáktársakkal végzett, illetve az intézményen kívül, önállóan végzett feladatok).

A képzés rövid jellemzése

  • Rálátást ad a társadalom és azon belül az oktatási rendszer működésére, segít az emberi viselkedés és az intézmények működésének megértésében.
  • Segít megérteni az egyetemes és egyéni jelenségek, kérdések kapcsolatát.
  • Megismerteti és alkalmazza a társadalomtudományi kutatás gondolkodásmódját, bevezet annak gyakorlatába.
  • Megismerteti a legújabb kutatási irányzatokat és eredményeket, hatékony tanítási-tanulási stratégiákat és módszereket (pl. kollaboratív munka, probléma-alapú tanítás; a legkorszerűbb IKT eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában; nevelés-oktatás különböző tanulói csoportokban a hátrányos helyzetűektől a tehetségesekig).
  • Professzionalizmusra nevel, módszereket, eszközöket ad és igényt formál a későbbi önfejlesztéshez; bevezet a tanítás-tanulás elméletének és gyakorlatának legfontosabb szakmai kérdéseibe.

Általános tudnivalók (kurzusok stb.):
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=kepzesi_programok/bolognai/nevelestu...

Nyelvi követelmény: A jelenlegi általános magyarországi szabályozás szerint a mesterdiploma megszerzésének a feltétele egy C típusú, legalább középfokú nyelvvizsga. 

 

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti