Szakdolgozat a neveléstudomány mesterszakon

 

1. A neveléstudományi mesterszakos szakdolgozattal a diák bizonyítja, hogy

 • birtokában van mindazoknak az ismereteknek, kialakult benne az a szemléletmód, amely képessé teszi pedagógiai problémák megragadására;
 • ismeri és használja azokat az eljárásokat, amelyekkel ezek elméleti-gyakorlati kontextusa, háttere feltárható;
 • a neveléstudományi mesterszakos tanulmányai során megszerzett tudását önállóan alkalmazni tudja;
 • vizsgálatát és eredményeit a publikálhatóság követelményeinek megfelelően tudja bemutatni és értelmezni.

2. A szakdolgozat elfogadásának feltételei

 • A szerző munkáját a témavezető figyelemmel követte és a szerző teljesítette kötelező Szakdolgozati konzultáció/szakszeminárium kurzus keretében;
 • A szakdolgozat főszövegének terjedelme 2 ív (80.000 leütés);
 • A szakdolgozat megfelel a 3. pontban kifejtett elvárásoknak; különösen a következőkben:
  • saját szellemi produktum, amely
  • nem tartalmaz plágiumot;
 • A szakdolgozat benyújtása megfelel a Kar által támasztott feltételeknek (határidő és formai elvárások).

3. A szakdolgozattal szembeni elvárások

A szakdolgozat szövegének tükröznie kell a készítési folyamat komolyságát és megalapozottságát. Az elkészült szöveg az alábbi kritériumok teljesülése esetén fogadható el szakdolgozatként:

 • önálló kutatási kérdést fogalmaz meg;
 • igazolja a kérdés vizsgálatának létjogosultságát;
 • elhelyezi a kérdését a szakirodalom kérdésfelvetései között;
 • a kutatást elméleti háttérrel, szakirodalmi áttekintéssel alapozza meg;
 • a vizsgálatot kutatásmódszertanilag megalapozott módon folytatja;
 • saját, önálló intellektuális hozzájárulást jelent a forrásaihoz képest;
 • a kutatás eredményeit értelmezi és elhelyezi a szakirodalom megállapításainak kontextusában;
 • a dolgozat szerkezete a tudományos szövegekre vonatkozó elvárásoknak megfelel;
 • a Magyar Pedagógia publikációs stílusában meghatározott követelményeknek eleget tesz;
 • a források kezelésében a forráskritika alapelvei érvényesülnek;
 • a források felhasználása (hivatkozások, bibliográfia) tisztességes (l. Melléklet);
 • a nyelvezet és a grafikus megjelenítés a tudományos hagyományoknak megfelel.

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti