A Doktori Iskola tanulmányi és vizsgarendje

 


Általános alapelvek
A Doktori Iskolára az Egyetem általános előírásai mellett vonatkoznak a Bölcsészettudományi Kar következő előírásai:
"A Bölcsészettudományi Kar az SZTE Doktori Szabályzatában előírt követelmények teljesítésére a következő szakmaspecifikus előírásokat teszi.
1. Alapelv, hogy a fokozat elnyerése során a mérlegelés minden pontján a teljesítmény arányosan vetessék figyelembe.
2. Az önálló tudományos munkásság igazolása értekezéssel, tudományos közleményekkel, és az eredmények vitájával történik.
3. Az önálló tudományos munkásságot igazoló szakmai publikációk száma a karon egységesen legalább 5. További speciális követelményeket a doktori iskolák fogalmazhatnak meg.
4. Az értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit bemutató összefoglaló jellegű munka. Az értekezést általában magyar nyelven kell megírni, de az egyes doktori iskolák intézkedhetnek úgy, hogy a szakma által indokolt más nyelven is elkészíthető legyen. A nem magyar állampolgárok - amennyiben nem magyar anyanyelvűek - a doktori iskola tanácsa által meghatározott nyelven írhatják meg értekezésüket.
5. Az értekezés terjedelme min. 6, max. 12 ív (1 ív = 40 ezer N, illetve leütés!), azaz kb. 130-250 oldal. Ezeken túlmenően az egyes doktori iskolák további megkötéseket is tehetnek.
6. Az értekezéshez 0,5-1 ív terjedelmű téziseket kell csatolni. Ezek további tartalmi és formai követelményeiről a doktori iskolák intézkedhetnek."
 
A publikációk (3. pont) tekintetében a Neveléstudományi Doktori Iskola követelménye
A védés előtt a jelöltnek legalább öt saját tudományos eredményeket tartalmazó közleménnyel kell rendelkeznie. Ezek között lennie kell legalább egy 
a) bírálati eljárást működtető folyóiratban megjelent tanulmánynak, vagy országos kiadónál megjelent, lektorált könyvfejezetnek, 
b) külföldön, világnyelven megjelent lektorált tanulmánynak vagy könyvfejezetnek, ennek hiányában az eredmények két lektorált nemzetközi konferencián való bemutatásának.
 
A Neveléstudományi Doktori Iskola követelménye a nyelvtudás tekintetében
A jelöltnek tanulmányaik megkezdésekor rendelkeznie kell a szakirodalom olvasásához és konferencia-előadások követéséhez szükséges szintű angol nyelvtudással.
A második tanév megkezdése előtt a jelöltnek angol C típusú középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie.
A második idegen nyelv (melynek ismerete az egyetemi szabályzatban előírt módon igazolható) lehet a német, a francia, az olasz, a spanyol és az orosz.
 
A Doktori Iskola kredit-rendszere
 
Az egyetemi előírások
A Neveléstudományi Doktori Iskola az Egyetem Doktori Szabályzata (Szabályzat 9. melléklet) alapján a következő rendszert alkalmazza.
"1. A doktori képzésben minden tanulmányi követelményt kreditekben (tanulmányi pontokban) kell meghatározni. Csak olyan tevékenységért adható kredit, amely (3 vagy 5 fokozatú) értékeléssel zárul.
2. A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány megszerzéséhez.
3. A második, és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött.
4. Amennyiben a hallgató külföldi/más egyetemen folytatott részképzésben vesz részt, az illetékes Doktori Iskola Tanácsa az előbbi követelmény alól fölmentést adhat. Az így teljesített kurzusok kreditértékét az illetékes Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg.
5. Kutatómunkával (ebbe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek földolgozása is beletartozhat) összesen legalább 100-110 kredit szerzendő.
6. A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus pontértéke 3-5 lehet. Az ettől eltérő összóraszám esetén (pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 8 (heti 2 órás) elméleti kurzust kell teljesíteni.
7. Az elméleti kurzusokból összesen legalább 25 kreditet kell gyűjteni az abszolutóriumhoz.
8. A heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 1-2 kredit. Oktatással összesen legföljebb 40 kredit szerezhető, de egy félévben legföljebb 8.
9. Amennyiben az iskola előírja, hogy a doktorandusz bizonyos időközönként tanszéki, vagy kutatócsoporti szemináriumon számoljon be addigi kutatómunkájáról, akkor egy beszámoló kredit értéke 3-5 lehet. Legalább egy ilyen beszámoló előírása ajánlott (pl. a 6. félévben). Legföljebb két beszámolás értékelhető kredittel.
10. A doktorandusz aktív konferencia-előadásaiért (posztereiért) kreditet kaphat, amennyiben az megjelenik az illető konferencia kiadványában. Ennek pont-értéke függ attól, hogy az elért eredményben mennyi az illető hozzájárulása. Ha a doktorandusz első, vagy második szerző, akkor a maximális krediteket az alábbi táblázat tartalmazza:
 
magyar nyelvű poszter       1
idegen nyelvű poszter        2
magyar nyelvű előadás       3
idegen nyelvű előadás        5
 
A Neveléstudományi Doktori Iskolában alkalmazott kreditek
1. Heti 2 órás kurzus értéke 5 kredit.
2. Hazai publikáció értéke 8-10 kredit.
3. Nemzetközi publikáció értéke 12-20 kredit.
4. SCI/SCSI-ben referált publikáció értéke 25 kredit.
5. Társzerzős cikkek kredit-értéke a szerzők által aláírt százalékos arányban kerül beszámításra, egész kredit-pontokra kerekítve.
 
A félévenkénti minimális tanulmányi-kutatási terhelést az alábbi táblázat határozza meg.
 
Félév Kurzusok (min.) Kutatómunka (min.) Félév min. Kumulatív min.
Kötelező Választ. Kötelező munka Szabadon vál.
1. 5 0 Kutatási terv (5) 0 20 20
2. 5 0 Szakirodalmi tanulmány (5) 0 20 45
3. 5 0 Kutatási beszámoló (5) 10 20 75
4. 5 0 Kutatási beszámoló (5) 10 20 110
5. 0 0 Kutatási beszámoló (5) 10 20 150
6. 0 0 Kutatási beszámoló (5) 10 20 180
Össz.: 30 20 30 80 180 180
 
A kutatási beszámoló publikálható színvonalú tanulmány, amely a félév során végzett munkát összegzi, és a készülő értekezés része lehet. Terjedelme kb. 40000 karakter (12-15 oldal). A témavezető értékeli és fogadja el.
Publikációként a megjelent vagy (dokumentáltan) elfogadott publikációkat lehet beszámítani. Az egyes publikációk kredit-értékét (a folyóirat ill. könyv elismertsége alapján) a Doktori Iskola tanácsa határozza meg.
Más doktori iskolákban végzett tanulmányok beszámításáról és kredit-értékének megállapításáról a Doktori Iskola tanácsa dönt.
 
A szigorlati főtárgyak és melléktárgyak
A doktori szigorlat általános kereteit az SZTE Doktori Szabályzata határozza meg (21.1.-26.3.). A szabályzat 26.2. pontjának megfelelően a Neveléstudományi Doktori Iskola tanácsa úgy rendelkezik, hogy nem kell melléktárgyakból vizsgáznia annak, aki a szervezett doktori képzésben végbizonyítványt kapott.
 
A Neveléstudományi Doktori Iskolában szigorlatot (fő vagy melléktárgyként) az alábbi tárgyakból lehet tenni:
oktatáselmélet 
neveléselmélet 
neveléstörténet 
nevelésfilozófia 
nevelésszociológia 
kutatásmódszertan 
nevelés- és oktatáslélektan (pedagógiai pszichológia) 
pedagógiai értékelés 
multimédia-pedagógia 
egészségnevelés 
a tanulás és az oktatás kognitív idegtudományi alapjai 
oktatás-gazdaságtan 
oktatásjogi, oktatásigazgatási és oktatáspolitikai ismeretek 
összehasonlító pedagógia
 
magyar