A felvételi eljárás


A felvételizők számára hasznos információk és a jelentkezéssel kapcsolatos teendők leírása az alábbi oldalon található:
Tájékoztatás
Modulo felület jelentkezés képzésre
Jelentkezés egyéni felkészülésre

Az elektronikus jelentkezés határideje minden év május közepe.

 
Egyetemi szintű szabályok
 
A Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi eljárása az egyetem doktori szabályzatában rögzített eljárást veszi alapul, és kiegészítő követelményeket ír elő.

Az egyetemi felvételi felhívás és a jelentkezéshez szükséges információ az egyetem Doktori Intézetének honlapján elérhető. A felvételi eljárás alapelveit részletesen „A Doktori Képzés a Doktori Fokozatszerzés Szabályzata” tartalmazza.
 
A Neveléstudományi Doktori Iskola a felvétel során a következő pontozási rendszert alkalmazza:

Hozott pontok: maximum 15 pont

1. A diploma minősítése
(a) az 1 éven belül végzettek esetében:
- 4,51-től 5,00-ig 5 pont
- 4,01-től 4,50-ig 4 pont
- 3,51-től 4,00-ig 3 pont
- 3,51-től 4,00-ig 4 pont
- különben 0 pont
(b) az 5 éven belül végzettek esetében:
- 4,51-től 5,00-ig 5 pont
- 4,01-től 4,50-ig 4 pont
- 3,51-től 4,00-ig 3 pont
- különben 0 pont
(c) az 5 évnél régebben végzettek esetében:
- 4,51-től 5,00-ig 3 pont
- 4,01-től 4,50-ig 2 pont
- 3,51-től 4,00-ig 1 pont
- különben 0 pont
 
2. Kutatói felkészültség
(a) az 1 éven belül végzettek esetében (max. 10 pont):
- Tudományos eredmények
- rangos publikáció, díjazott TDK dolgozat 5 pont
- egyéb publikáció, TDK dolgozat 4 pont
- További képzettség (max. 5 pont)
- releváns szakirányú képzettség 3 pont
- akkreditált továbbképzés 2 pont
- További nyelvvizsga (max. 4 pont)
Egy középfokú "C" típusú nyelvvizsga esetén nem adható pont. Csak angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelvből tett nyelvvizsgáért adható pont.
- középfokú 2 pont
- felsőfokú 3 pont
(b) az 5 éven belül végzettek esetében (max. 10 pont):
- Tudományos eredmények
- rangos publikáció, díjazott TDK dolgozat 4 pont
- egyéb publikáció, TDK dolgozat 3 pont
- További képzettség (max. 5 pont)
- releváns szakirányú képzettség 3 pont
- akkreditált továbbképzés 2 pont
- További nyelvvizsga (max. 4 pont)
- középfokú 2 pont
- felsőfokú 3 pont
(c) az 5 évnél régebben végzettek esetében (max. 12 pont):
- Tudományos eredmények
- rangos publikáció, díjazott TDK dolgozat 3 pont
- egyéb publikáció, TDK dolgozat 2 pont
- További képzettség (max. 5 pont)
- releváns szakirányú képzettség 3 pont
- akkreditált továbbképzés 2 pont
- További nyelvvizsga (max. 4 pont)
- középfokú 2 pont
- felsőfokú 3 pont

Felvételi teljesítmény: maximum 15 pont

 
A Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi alapelvei

A Doktori Iskola a neveléstudományi kutatók képzésére vállalkozik, ennek megfelelően a jelentkezők kiválasztása során alapvető szempont a kutatói rátermettség, a problémák önálló felvetésének és megoldásának képessége, az érdeklődés, a kreativitás és a tudományos munka iránti elkötelezettség. A Doktori Iskola tagjai alapvető jelentőségűnek tartják, hogy a neveléstudományi kutatást, a tudomány tudásbázisát és módszertani sokféleségét azáltal is gazdagítsák, hogy az iskolába különböző területeken megszerzett előzetes tudományos képzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak. A felvételi eljárás formai tekintetben egységes, és egységes az elkötelezettség, a tudományos kiválóság és a kutatói munkára való alkalmasság megítélése tekintetében is. Ugyanakkor, minként a képzés egésze is személyre szabott, az előzetes tárgyi tudás konkrét összetevőinek megítélése is figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat, a kutatási területek különbözőségeit. A felvételi eljárás keretében annak vizsgálatára kerül sor, hogy a meglevő előzetes tudás elegendő-e a tanulmányok sikeres megkezdéséhez, és arra alapozva a képzés során megszerezhető tudás megfelelő felkészültséget nyújthat-e a választott kutatási terület eredményes műveléséhez.

A Doktori Iskola nagy munkabírású és kiemelkedő tanulási képességekkel rendelkező hallgatókra számít, ezért nyitott bármely egyetemi diplomával rendelkező jelentkező számára. A tanulmányi program alapvetően a neveléstudományok, a pszichológia, az orvostudományok és a tanári szakok keretében megszerezhető előzetes tudásra épül, de hasznos előzetes képzettséget jelent minden, az emberrel foglalkozó társadalom- és természettudományi végzettség (például szociológia, kommunikáció). A Doktori Iskola számít más tudományágak terén képzettséget szerzett hallgatókra is, amennyiben kutatási területük összhangban áll az iskola képzési céljaival és kutatási lehetőségeivel.

A jelentkezőknek tanulmányaik megkezdésekor aktív (a szakirodalom olvasásához, konferencia-előadások követéséhez és a szakmai kommunikációba való bekapcsolódáshoz szükséges) angol nyelvtudással kell rendelkezniük, melyet középfokú állami nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgával is igazolnak. Kivételesen indokolt esetben a Doktori Iskola tanácsa az angol nyelvtudás vizsgával való igazolásában egy év halasztást engedélyezhet. (Legkésőbb a második tanév megkezdése előtt meg kell szerezni a nyelvvizsgát.)
 
A felvételi eljárás négy lépésben zajlik.

  1. A jelentkezők által benyújtott anyagok értékelése. Ebbe a munkába a jelentkezők előzetes tanulmányaitól függően a Doktori Iskola megfelelő szakértelemmel rendelkező tagjai is bekapcsolódnak.
  2. A felvételi beszélgetés. A mindenkori jelentkezők képzettségbeli összetételétől függően a Doktori Iskola tanácsa felvételi bizottságot jelöl ki a beszélgetések lebonyolítására. A beszélgetés elsősorban a jelentkezők képességeit, kutatói alkalmasságát és tudományos elkötelezettségét méri fel. A tárgyi tudás feltérképezésére csak olyan mértékben kerül sor, amely segíti annak előzetes becslését, hogy a jelöltnek milyen kiegészítő tanulmányokra lesz szüksége az egyes területeken végzendő tanulmányokhoz és eredményes kutatómunkához.
  3. Az előzetesen benyújtott dokumentumok és a felvételi beszélgetés tapasztalatai alapján a felvételi bizottság kialakítja jelentkezők rangsorát.
  4. A Doktori Iskola tanácsa az összes rendelkezésre álló információ birtokában dönt a jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról.
 
Képzési formák
 
1. Ösztöndíjas képzés
A jelentkező hallgatói jogviszonyban kerül, és az egyetemen teljes munkaidőben ellátja a szabályzatban előírt tanulmányi, kutatási és oktatási kötelezettségeit.
 
2. Költségtérítéses képzés
Az ösztöndíjban nem részesülő hallgatók költségtérítést fizetnek. A költségtérítés összege a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói számára az Egyetem által meghatározott összeg alsó határa. A felvételi és tanulmányi követelmények, a kutatómunka terén elvárt teljesítmények minden tekintetben megegyeznek az ösztöndíjas hallgatókéval.
 
3. Egyéni felkészülés
A Neveléstudományi Doktori Iskolába – a szabályzatban szereplő általános feltételek teljesítése mellett – akkor jelentkezhetnek egyéni felkészülés keretében fokozatot szerezni kívánó jelöltek, ha a felkészültség, nyelvtudás és tudományos munka (publikációk) tekintetében eleget tesznek a kimeneti feltételeknek. A Doktori Iskola a disszertáció elkészítéséhez témavezetőt jelöl ki, és a doktori szigorlatra való felkészüléshez egyéni tanulmányi program szerinti konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek javasolt ideje két félév, amely időtartam a jelentkező szakmai tudásának és a disszertáció készültségi fokának megfelelő mértékben csökkenthető.
magyar