Staff

Head of the research group

Csapó Benő

Benő Csapó, DSc, professor, Head of the Institute of Education, University of Szeged


Kutatási területei:
Kognitív fejlődés. A fejlődés longitudinális követése. A képességek fejlődése és fejlesztése. Tudáskoncepciók, a tudás szerveződése. Pedagógiai értékelés, mérés, tesztelmélet, elszámoltathatóság. Diagnosztikus értékelés, számítógép alapú tesztelés.


Közlemények

 


Deputy head of the research group

Korom ErzsébetErzsébet Korom, PhD, habilitated associate professor


Kutatási területei:
Az ismeretelsajátítás folyamatai. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. A fogalmi váltást segítő tanítás. A természettudományos tudás értékelése. A megértést segítő oktatási módszerek. Kutatásalapú tanulás a természettudományokban.

Közlemények

 
Projektmenedzserek

Hódi Ágnes

Molnár Katalin

Szakmai koordinátor

B. Németh MáriaB. Németh Mária PhD, tudományos munkatárs  
Kutatási területei:
A természettudományos műveltség jellemzői mérése, az iskolában megszerezhető természettudományos tudás hétköznapi helyzetekben való aló alkalmazhatóságának, a változásának vizsgálata. Az iskolai, diszciplínáris, akadémikus és a realisztikus tudás összehasonlítása.

Közlemények


Statisztikusok

Patai Jolán

Sisák Bernadett


Informatikusok

Betyár Gábor

Halof Ferenc


Projektasszisztensek

Kléner Judit

Túri Diána


Szövegszerkesztő

Börcsök Istvánné


Kutatók

Barabás Katalin Barabás Katalin PhD, habil. intézetvezető egyetemi docens
Kutatási területei:
Egészségfejlesztés illetve egészségnevelés. Szintér programok fejlesztése, minőségének biztosítása, iskolai egyetemi munkahelyi egészségfejlesztés. Az orvosképzés modernizálása illetve az orvosképzés kurrikulum fejlesztési lehetőségeinek kutatása.

Közlemények


Csíkos Csaba

Csíkos Csaba PhD, habil. egyetemi docens
Kutatási területei:
Metakognícióra alapozott fejlesztés a matematikai és az olvasás területén. Kutatásalapú tanulás a matematikában és a természettudományokban. Tanulásra vonatkozó meggyőződések. Adaptív problémamegoldó stratégiák.

KözleményekD. Molnár Éva

D. Molnár Éva PhD, egyetemi adjunktus
Kutatási területei:
Fő kutatási területe a tanulás önszabályozása, amelyen belül a tanulási stratégiák és motívumok fejlődésének és kognitív képességekkel való összefüggéseinek vizsgálataival foglalkozik. Továbbá a szövegértés fejlődése és longitudinális vizsgálata, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók akadálymentesítésének lehetőségei tartoznak érdeklődési körébe.

Közlemények

Habók Anita

Habók Anita PhD, egyetemi tanársegéd


Kutatási területei:
Az értelemgazdag tanulás elmélete. A fogalmi térképek szerepe a tanulásban, a fogalmi térképek iskolai gyakorlati használata és ehhez kapcsolódóan fejlesztő programok kidolgozása. Tanulási szokások. A tanulás tanulása és mérésének lehetőségei.

Közlemények
Józsa Krisztián

Józsa Krisztián PhD, egyetemi docens


Kutatási területei:
A tanulási motiváció főbb összetevőinek a fejlődése, különös tekintettel az elsajátítási motivációra. A tanulási motiváció összefüggése a kognitív fejlődődéssel, az iskolai tanulás eredményességével. Készségek fejlődése és fejlesztése óvodás és kisiskolás korban. A tanulásban akadályozott tanulók fejlődésének sajátosságai.

Közlemények
Kárpáti Andrea

Kárpáti Andrea DSc, intézetvezető egyetemi tanár 


Kutatási területei:
Az esztétikai nevelés (vizuális képességek fejlődése, a térszemlélet összetevői, új képi kommunikációs technológiák hatása a gyermekrajzra, a kamaszok vizuális nyelve) és az oktatási informatika (az informatikai kompetencia, képességfejlesztés informatikai környezetben, számítógéppel segített pedagógiai módszerek).

KözleményekKinyó László

Kinyó László, egyetemi tanársegéd 


Kutatási területei:
A történelmi gondolkodás fejlődése. A narratívák szerepe a történelemtanulásban. Társadalomismereti (állampolgári) nevelés. Az állampolgári műveltség összetevőinek kutatása. Az állampolgári műveltség diagnosztikus mérésének-értékelésének lehetőségei.

KözleményekMolnár Gyöngyvér

Molnár Gyöngyvér DSc, intézetvezető egyetemi tanár 


Kutatási területei:
Új információs és kommunikációs technológiák az oktatásban - mérés- értékelés, módszertan. Számítógép alapú tesztelés. A problémamegoldó gondolkodás fejlődése és fejlesztése. Képességfejlődés és játék-alapú fejlesztés. Rasch modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban.

KözleményekNagy József

Nagy József DSc, emeritus professzor 


Kutatási területei:
A kognitív képességek pszichikus komponensrendszereinek feltárása. A feltárt komponensrendszerek diagnosztikus, kritériumorientált értékelő eszközrendszereinek létrehozása. A 6-10 éves elsajátítási/fejlődési folyamatok kritériumorientált, diagnosztikus feltérképezése. Az évfolyamokon átívelő optimális elsajátítás fejlődéssegítési stratégiáinak, módszereinek kísérleti kifejlesztése. E gyakorlati célú kutatások az ilyen funkciójú kutató/fejlesztő munkálatok elméleti alapjainak kidolgozását is szolgálják.

Közlemények

 

Nagy Lászlóné

Nagy Lászlóné PhD, egyetemi adjunktus 


Kutatási területei:
Az analógiás gondolkodás fejlődése és fejlesztése. A természettudományos (biológiai) tudás, fogalmak fejlődése és fejlesztése. A természettudományos fogalmak megértését segítő módszerek. Kutatásalapú természettudományos (biológia) tanítás/tanulás. Egészségműveltség, egészségmagatartás összetevői, mérésének lehetőségei. Biológia tantágypedagógiai témák.

KözleményekNikolov Marianne

Nikolov Marianne DSc, intézetvezető egyetemi tanár 

Kutatási területei:
A nyelvtudás fejlődése, fejlesztése, mérése. Feladatbank fejlesztés. A korai nyelvtanulás, nyelvtanítás. Nyelvpolitika, idegen nyelvi tantervek, követelmények. Egyébi különbségek a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, interkulturális kommunikatív kompetencia, stratégiák). A nyelvszakos tanárok és tanítók meggyőződései, nyelvhasználata, osztálytermi gyakorlata. Felnőttek nyelvtanulása és nyelvtudása. A nyelvszakos tanárképzés értékelése.

KözleményekTóth Edit

Tóth Edit, tudományos segédmunkatárs


Kutatási területei:
Kognitív fejlődés. A közoktatás elszámoltathatósága. A képességek fejlődésének longitudinális követése. A tanulói teljesítményt meghatározó iskolai, családi háttértényezők. A szociális kompetencia alakulásának családi és iskolai meghatározói.

Közlemények

 


Vidákovich Tibor

Vidákovich Tibor PhD, habil. egyetemi tanár 


Kutatási területei:
Az alapkészségek és alapképességek fejlődésének diagnosztikus vizsgálata. A gondolkodási képességek szerepe a matematikai kompetencia fejlődésében. Diagnosztikus feladat- és tesztbankok kidolgozása az 1-6. évfolyam számára.

Közlemények

Zsolnai Anikó

Zsolnai Anikó PhD, habil. egyetemi docens
Kutatási területei:
A szociális kompetencia főbb alkotóelemeinek fejlődése. A szociális készségek alakulása iskolás korban. A proszociális és agresszív viselkedésben szerepet játszó szociális és érzelmi készségek alakulása óvodás- és iskolás korban. A szociális készségek fejlesztésének óvodás- és kisiskoláskori lehetőségei.

Közlemények

 

 

 

 

 

Szeged Center for Research on Learning and Instruction
Address: 32-34 Petőfi Sándor sgt., Szeged, H-6722
Phone: +36 62 544 354 Fax: +36 62 544 354
E-mail: ok@edu.u-szeged.hu